foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje obecnie 200 zawodów w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), będące BEZPŁATNĄ pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, adresowane są do osób dorosłych, które spełniły obowiązek szkolny (tzn. skończyły gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową), zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia, w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W roku 2015/2016 planujemy uruchomić następujący KKZ:

 

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) W CKP ZPO OPOLE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

Składanie wniosków przez kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami do           12.07.2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                    17.07.2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na KKZ                                24.072015 r.

informacja o liczbie wolnych miejsc

Postępowanie uzupełniające                                                                               24.07–13.08.2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                    18.08.2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na KKZ                                21.08.2015 r.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy