foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Centrum realizuje projekt "Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Mechatronika - to nowy kierunek kształcenia specjalistów: technik mechatronik oraz monter mechatronik, tj. zawodach spełniających oczekiwania w zakresie obsługi nowoczesnych linii urządzeń w zakładach pracy.

W roku 2004 Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, realizując jeden z celów postawionych przez placówkę w ramach jej tworzenia i rozwoju, opracowało projekt i studium wykonalności dla projektu Pracownia mechatroniki i nauki technik CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Wspólnie z Wydziałem d/s Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola przygotowano wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -ZPORR w ramach priorytetu 3. Rozwój lokalny, działanie 3.5. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, o dofinansowanie projektu.

Projekt został oceniony pozytywnie i przyjęty do realizacji. Dnia 05 maja 2005r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim jako ?instytucją pośredniczącą? a Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Opola jako ?beneficjentem?.
Już po zatwierdzeniu wniosku rozpoczęły się w Centrum i Wydziale d/s Europejskich i Planowania Rozwoju intensywne prace w kierunku sprawnej realizacji wytyczonych działań, harmonogramów, prac przygotowawczych.

Projekt i umowa opiewały na kwotę 1.692,141,00 PLN z czego tzw. udział własny Gminy Opole to tylko kwota 253.821,30 PLN, pozostała kwota stanowiła dofinansowanie projektu z UE w wysokości 75% i Skarbu Państwa w wysokości 10% kwoty projektu.
Projekt w swym założeniu generalnie polegał na modernizacji pierwszego piętra budynku B Centrum przy ul. Torowej 7 w Opolu dla potrzeb pracowni mechatroniki oraz dostarczeniu sprzętu i urządzeń do pracowni. Założono utworzenie następujących pracowni:

- pracownia podstaw mechatroniki

- pracownia układów mechatroniki

- pracownia procesów produkcyjnych

- pracownia nauki technik CNC

Zgodnie z procedurami realizacja projektu odbywała się poprzez wyłonienie wykonawców i dostawców w drodze przetargów w/g Prawa zamówień publicznych.

W dniu 30.11.2005r. nastąpiła dostawa finałowa sprzętu i narzędzi do pracowni. Projekt ostatecznie w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zamyka się kwotą 1.526.958,16 PLN z udziałem własnym Gminy Opole w kwocie 229.043,73 PLN.

To bardzo sprawnie zrealizowany projekt, biorąc pod uwagę fakt, że jest jednym z pierwszych trzech złożonych w ramach ZPORR w mieście Opolu i był realizowany w okresie, w którym wszyscy uczyliśmy się opracowywania projektów, studiów wykonalności i pisania wniosków zgodnie z procedurami i wymogami UE.

Dla pełności obrazu i informacji o projekcie, poniżej przedstawiono informacje o mechatronice i działaniach podejmowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w kierunku wpisania się w ten nurt kształcenia zawodowego, potrzeb rynku i otaczającej nas rzeczywistości, nowej techniki.

Działania Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu na polu mechatroniki.

Z chwilą przyjęcia pierwszych uczniów na zajęcia praktyczne w dniu 01.09.2003r. Centrum postawiło sobie jako jeden z celów wprowadzenia do zajęć praktycznych elementów mechatroniki i jak najszybsze utworzenie odpowiednich pracowni zapewniających bazę do kształcenia praktycznego
w nowym zawodzie i nowym kierunku nauki.

Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem Władz Oświatowych i Władz Miasta Opola oraz ZSE i ZSM w Opolu. W tych dwu Zespołach w roku szkolnym 2005/2006 zostały utworzone klasy technik mechatronik. Przestaliśmy być jako Miasto białą plamą na edukacyjnej mapie Polski. Chyba można podkreślić, że w tym względzie szkolnictwo średnie wyprzedziło szkoły wyższe, na których tworzone są kierunki, zakłady, katedry mechatroniki, ale jeszcze absolwenci nie otrzymują tytułu inż. mechatronik. To kwestia najbliższego czasu.

W dniu 23.06.2004r. Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowało konferencję popularno-naukową ?Mechatronika - nowy kierunek, nowy zawód?. Udział wzięły m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, Festo i inne firmy.

W I kw. 2006r. Centrum planuje kolejną konferencję, na której będziemy bogatsi o wiedzę, ale tez bogatsi o wyposażenia i możliwości kształcenia praktycznego w formach szkolnych i pozaszkolnych w kierunku mechatroniki. Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC w Centrum dzięki przychylności Władz Miasta Opola i realizacji projektu przygotowanego przez CKP o dofinansowanie ze środków UE są aktualnie najlepiej wyposażonymi pracowniami tego typu w Polsce.

Młodzież szkół zawodowych, ale i studenci Opola mogą korzystać w Centrum z nowych technik zawartych w słowie mechatronika.

W roku 2006 zamierzamy uruchomić szkolenia, kursy z zakresu mechatroniki w formach pozaszkolnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum - www.ckp.opole.pl .

Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi:

- urządzenia automatyki -zautomatyzowane linie produkcyjne

- obrabiarki sterowane numeryczne - CNC

- zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego

- roboty przemysłowe

- układy sterowania pojazdami

- aparatura medyczna

- nowoczesne zabawki