foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. powołano z dniem 16.12.2002 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu nadając akt założycielski publicznej placówki kształcenia praktycznego. Z dniem 01.04.2003 r. powołano Dyrektora CKP, mgr inż. Andrzeja Leszczyńskiego. Działalność szkoleniową Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło 01.09.2003 r. przyjmując 500 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu na zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, budowlanym. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego weszło w skład, powołanego Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r., Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

 CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
CKP organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: monter elektronik, elektromechanik. W roku 2006 dodatkowo uzyskano akredytację w zawodach technik elektronik i technik elektryk.
CKP realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w nowe i nowoczesne narzędzia, przyrządy, urządzenia i maszyny.

 CKP/ZPO stawia sobie za cel realizację swoich zadań w taki sposób, aby przygotować aktywnego, otwartego i z wyobraźnią absolwenta, potrafiącego ocenić swoje możliwości oraz potrzeby rynku pracy. Placówka stale doskonali swoją ofertę edukacyjną, rozwija nowe kierunki kształcenia oraz podejmuje aktywne działania w zakresie zapewnienia odpowiednich możliwości ekonomiczno – finansowych.

 Potwierdzeniem ww. deklaracji mogą być m.in. działania podjęte w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, związanego z uruchomieniem w CKP nowoczesnych pracowni mechatroniki i nauki technik CNC. 30 listopada 2005 r. CKP zakończyło realizację projektu „Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju innowacyjności w nowe technologie w województwie opolskim, stwarzając jednocześnie doskonałe możliwości kształcenie praktycznego w zakresie mechatroniki w naszym regionie. Projekt otrzymał certyfikat Banku Dobrych Praktyk przyznawany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, wspieranej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz tytuł Laureata w konkursie Opolskie Euro 2007 organizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Inicjatywa uruchomienia pracowni mechatroniki i nauki technik CNC w CKP spotkała się ze zrozumieniem Władz Oświatowych i Władz Miasta Opola oraz ZSE i ZSM w Opolu. W tych dwóch Zespołach w roku szkolnym 2005/2006 zostały utworzone klasy technik mechatronik, a w kolejnych latach kolejne, gdyż jest tak bardzo duże zainteresowanie młodzieży nowym kierunkiem kształcenia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzięki możliwości odbywania zajęć praktycznych na specjalistycznym sprzęcie zdobywają określone umiejętności, które pozwolą im kontynuować naukę na uczelniach wyższych, m.in. na Politechnice Opolskiej, która uruchomiła od roku akademickiego 2007/2008 nowy kierunek studiów „Mechatronika”.

 Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości kształcenia i poziomu zadowolenia klientów tj. uczniów, ich rodziców oraz placówek dalszej edukacji i pracy, CKP wdrożyło System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN – EN ISO 9001:2001 „Systemy zarządzania jakością – wymagania”. Sprawny system zarządzania jakością w CKP, precyzyjnie zidentyfikowane procesy oraz zaangażowanie wszystkich pracowników, umożliwiło i znacznie ułatwiło rozwój placówki o kolejne elementy, w tym m.in. rozszerzenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001 na Bursę i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ZPO.

  Kolejnym elementem projakościowej polityki CKP był akces placówki w konkursie Opolska Nagroda Jakości, organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą. Na podstawie oceny placówki, przeprowadzonej przez ekspertów, w dniu 01.06.2006 r. Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości przyznała Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu wyróżnienie w III edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości w kategorii organizacji edukacyjnych natomiast w dniu 29.05.2007 r., już jako Zespół Placówek Oświatowych, uzyskaliśmy tytuł Laureata Opolskiej Nagrody Jakości.

 Pierwszego września 2011 r. Centrum rozpoczęło dziesiąty rok kształcenia praktycznego uczniów opolskich szkół zawodowych. Nowe pracownie, więcej uczniów, bogatsze wyposażenie, świetna kadra i wiele sukcesów.

 We wrześniu 2008 roku Komitet Polskiej Nagrody Jakości, w skład, którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego przyznał Zespołowi Placówek Oświatowych w Opolu Laur Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje edukacyjne w XIV edycji konkursu.

 Również w 2008 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu otrzymało Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2007 w kategorii – Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej  lub edukująca na potrzeby firm – prestiżową nagrodę przyznawaną przez Opolską Izbę Gospodarczą.

 W dniu 9 października 2008 r. zorganizowano obchody V–lecia Centrum Kształcenia Praktycznego, których istotnym elementem programowym była konferencja, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola, pt. „Rola centrum kształcenia praktycznego w kształceniu zawodowym i inżynierskim” oraz prezentacja opolskich firm i firm współpracujących z CKP w formie stoisk i pokazów. Zaproszenia na konferencję przyjęły i wsparły naszą inicjatywę wygłoszeniem referatów: Politechnika Opolska, Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Firmy współpracujące z CKP: Makita, Beta, Festool, Protool, Elhurt, Cromwell zaprezentowały nowoczesne urządzenia i narzędzia dla uczniów i nauczycieli zespołów szkół zawodowych województwa opolskiego oraz zainteresowanych pracowników firm i placówek. Z okazji V-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego wydano dwa wydawnictwa w postaci płyty DVD i monografii pt.: ”5 lat Centrum Kształcenia Praktycznego”. Wydawnictwa te przybliżają osiągnięcia Centrum, prezentują pracownie, podkreślają rolę CKP w zakresie zawodowego kształcenia uczniów i słuchaczy przy jak najlepszym spełnieniu oczekiwań pracodawców i dalszych edukatorów.

 W listopadzie 2008 r. Zespół Placówek Oświatowych został nagrodzony na szczeblu wojewódzkim a następnie w konkursie ogólnopolskim Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej". Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach. Zostaliśmy uhonorowani statuetką „Mecum Tutissimus Ibis" w kategorii przedsiębiorstw średnich zatrudniających 50-250 pracowników i mamy zaszczyt należeć do grona przedsiębiorców tworzących Złotą Listę Pracodawców – organizatorów bezpiecznej pracy.

 W dniu 08.06.2009 r. został przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych firmy TUV NORD Polska, kolejny audit nadzorczy zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000. Posiadany certyfikat ma ważność do 16.06.2011 roku.


Historia Centrum Kształcenia Praktycznego w liczbach

*Brak klas liceum zawodowego (likwidacja tego typu szkół w ramach reformy oświatowej)