Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014–2020. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. Numer […]