Zbiórka elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza placówka przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny placówka otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja […]

Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki

W dniu 23.09.2022 r. w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki. Dla uczniów zaproszonych szkół podstawowych przygotowaliśmy wiele atrakcji, ciekawe prelekcje oraz zajęcia warsztatowe z zakresu OZE, ekomotoryzacji oraz ekologii w żywieniu. Program Forum Ekoenergetyki

Zajęcia zawodoznawcze w CKZ

W dniu 14 września odbyło się w CKZ spotkanie z doradcami zawodowymi szkół podstawowych, podczas którego omówiono możliwości współpracy oraz zasady organizacji zajęć zawodoznawczych. W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach: obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów […]

Informacja dla kandydatów na KKZ

W związku ze zgodą organu prowadzącego na uruchomienie kursu MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych prosimy kandydatów o odbiór skierowań na badania lekarskie. Skierowania można odebrać w sekretariacie CKZ (Opole, ul. Torowa 7) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu […]

Informacja dla kandydatów na KKZ

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe informujemy, że ze względów formalnych – zbyt mała liczba kandydatów – nie możemy uruchomić w roku szkolnym 2022/2023 kursów: HGT.02.  Przygotowywanie i wydawanie dań MOT.02  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych MOT.03  Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych W […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Ogłoszenie […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.8-U/UE/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych pn. „Spawanie metodą TIG141” oraz „Spawanie metodą MIG131” dla uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie kształcenia zawodowego […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.64-D.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na dostawę tokarki uniwersalnej. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37513

Zapytanie ofertowe nr ZPO.SZ.24.1-RB.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Wykonania ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonania drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej – budynek E”. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. […]

Informacja dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które potrwa do 12.08.2022 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 22.08.2022r., natomiast ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 31.08.2022 r.