Deklaracja dostępności

Cyfrowa dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej ZPO w Opolu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpo.opole.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-16.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Knuter.
 • E-mail: j.knuter@zpo.opole.pl
 • Telefon: 77 42 31 675 wew. 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek – Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontrastu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych znajduje się przy ul. Torowej 7 w Opolu. Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej i lewej  stronie wejścia do budynku. Do budynku wchodzi się przez drzwi. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Budynek posiada windę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.