Egzaminy OKE

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja 2: czerwiec/lipiec 2021

Sesja: czerwiec – lipiec 2021

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych, BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,                                                              EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,                                        EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,                                                                  MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych układów pojazdów samochodowych,              MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,                                  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja 1: styczeń - luty 2021

Sesja: styczeń – luty 2021

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

Kwalifikacja

Terminy egzaminu

Czas trwania

Miejsce

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

21.01.2021

21.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00

bud. D

pracownia D11

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

18.01.2021

19.01.2021

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00

II zmiana - godz. 15:00

bud. D

pracownia D11

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

19.01.2021

150 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

bud. B

pracownia B111

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

18.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

20.01.2021

21.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

22.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00

bud. A

pracownia A5

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

19.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A5

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w CKZ w Opolu w sesji 1.2021

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu i udać się bezpośrednio pod wyznaczoną salę. Przypominamy, że zdający muszą mieć ze sobą dowód tożsamości, odzież ochronną oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik placówki), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren placówki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w placówce mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, asystenci techniczni,
  3. inni pracownicy placówki odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność
   Niedozwolone jest przebywanie na terenie placówki osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren placówki zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Placówka nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 
Środki bezpieczeństwa osobistego
 1. Czekając na wejście do placówki, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni używać przyłbicy.
 4. Zdający, powinni unikać spotkań w grupie np. przy dzieleniu się wrażeniami po egzaminie.
 5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.