Turnusy dla młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego

Jednym z zadań statutowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu jest kształcenie ustawiczne organizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. CKZ w Opolu organizuje turnusów dokształcanie teoretycznego I, II i III stopnia.


Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników to forma kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.

Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego powinna wynosić co najmniej 20. Uczniowie są przyjmowani do Centrum na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.