Fundusze Europejskie

ZPO realizuje projekt RPO WO 2014-2020

Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.

Tytuł projektu
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
Numer umowy o dofinansowanie
RPOP.09.02.02-16-0018/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie
30 marca 2017 r.
Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
Program
RPO WO 2014-2020
Partner wiodący
Miasto Opole
Partnerzy
Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska
Realizator projektu
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Wartość projektu ogółem
2 794 777,26 (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych
2794 777,26 PLN (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)
Wartość dofinansowania
2 514 105,26 PLN (Miasto Opole – 1 512 757,34 PLN)
Okres realizacji projektu
od 01.2017 r. do 02.2019 r.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych studia podyplomowe pn. „Technologie informacyjne w dydaktyce”. W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się także udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym przez nich zawodem. Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego.

Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej. W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można

Czytaj dalej »
Skip to content