Bursa

Przypominamy, że w okresie ferii świątecznych tj. 23-31.12.2023 Bursa nie będzie funkcjonować. Przyjazd do Bursy będzie możliwy 1 stycznia 2024 r. od godz. 18:00.

W związku z powyższym opłaty za grudzień br. wynoszą:

₋       zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem: 487,00 zł

₋        zakwaterowanie bez obiadów: 335,00 zł

₋       zakwaterowanie bez obiadów piątkowych: 449,00 zł.

Przypominamy jednocześnie, że opłaty należy uiszczać w terminie do 10-tego każdego miesiąca.

Bursa jest placówką feryjną, mieszkańcy zobowiązani są opuścić placówkę w okresach, w których nie odbywa się nauka szkolna, zgodnie z organizacją roku szkolnego:

zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2024 r.

wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

KOSZTY ZAKWATEROWANIA

STALI MIESZKAŃCY BURSY                                                                                                                                                                                              rok szkolny 2023/2024
 ODPŁATNOŚĆFORMA PŁATOŚCIODPISY
ZAKWATEROWANIE200,00 zł

przelew na konto Bank Millenium

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 671,50 zł

(bez obiadów 472,00 zł)

 

opłaty za zakwaterowanie należy wnieść do dnia 10 danego miesiąca za dany miesiąc

 

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie w ….., (należy podać miesiącimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
WYŻYWIENIE

Stawka dzienna wyżywienia 25,50 zł:

śniadanie + kolacja – 16,00 zł

obiad – 9,50 zł

Łączny koszt wyżywienia

471,50 zł:

272,00 zł – śniadanie, kolacja

199,50 zł – obiad

W Bursie posiłki  wydawane są zgodnie z następującym harmonogramem:

poniedziałek

wtorek – czwartek

piątek

obiad od godz. 15:00

kolacja od godz. 18:00

śniadanie od godz. 6:00

obiad od godz. 15:00

kolacja od godz. 18:00

śniadanie od godz. 6:00

obiad od godz. 14:00

 

Mieszkaniec Bursy ma prawo do zwolnienia z odpłatności za czas nieobecności w placówce w przypadku:

  1. odbywania praktyki poza Opolem (poświadczenie ze szkoły),
  2. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (zgłosić w sekretariacie w ciągu 7 dni od zakończenia choroby),
  3. wyjazdu, wycieczki.

Mieszkaniec  Bursy, który z powodu nieobecności  wynikającej z uzasadnionych powodów nie korzysta z wyżywienia – może dokonać odpisu na następujących zasadach:

  • jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 8:00 w danym dniu, to należności będzie odliczana od drugiego dnia po zgłoszeniu,
  • jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 8:00, wówczas należności będzie odliczana od trzeciego dnia nieobecności.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, gdyż zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego Bursa zobowiązana jest do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.

ROZKŁAD DNIA W BURSIE

6:00 – 6:30

pobudka 

6:30 – 7:40

toaleta poranna, śniadanie, sprzątanie  pokoi

7:40

kontrola czystości pokoi

7:40 – 8:00

wyjście na zajęcia                              

8:00 – 15:00

zajęcia szkolne

od godz. 15:00

obiad

15:00 – 18:00

czas wolny lub zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć

18:00 – 19:30

kolacja

18:30 – 21:30

nauka własna lub zajęcia warsztatowe zgodnie z planem pracy Bursy

21:30 – 22:00

toaleta wieczorna

22:00 – 06:00

cisza nocna

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku kopi świadectwa ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na  który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.