Kryteria oceny

Rok szkolny 2020-2021

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania uczniów

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 2. Ocenianie ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Ocenianie obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
  2. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali i w formach przyjętych w Centrum,
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 4. Uczniowie w trakcie nauki otrzymują oceny:
  1. bieżące,
  2. klasyfikacyjne (śródrocznie i roczne oraz końcowe).
 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów – odpowiedni wpis w dzienniku i zeszycie zajęć praktycznych.
 6. Uczniowie oceniani są z uwzględnieniem charakteru zajęć. Ocena może być wynikiem realizacji: zajęć, zadań, ćwiczeń, projektów, innych form kształcenia, aktywności i pracy w zespole.
 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 9. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając przy tym stanowisko szkoły macierzystej oraz przedłożone stosowne orzeczenia.
 10. Ocenianie bieżące z zajęć ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć by uzyskiwać lepsze wyniki.
 11. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.
 12. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach uzgodnionych ze szkołą macierzystą uczniów
 13. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 14. Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej uczniów w CKP, szkoła ucznia powinna być poinformowana o zagrożeniu nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną ucznia w terminie przez nią ustalonym. Uczniowie informowani są o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych co najmniej na tydzień przed ostatecznym terminem wystawiania ocen.
 15. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:
  1. Przy ocenianiu uczniów i słuchaczy na zajęciach w Centrum pod uwagę będą brane następujące kryteria:
   1. przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku pracy,
   2. znajomość zagadnień stanowiących podbudowę teoretyczna do realizacji zadania praktycznego,
   3. planowanie zadania,
   4. organizacja pracy,
   5. dobór technologii wykonania zadania,
   6. realizacja zadania praktycznego,
   7. prezentowanie efektów wykonanego zadania,
   8. wiadomości i umiejętności nabywane przez uczniów/słuchaczy na zajęciach określone programem nauczania dla danego zawodu,
   9. poszanowanie mienia Centrum, narzędzi, urządzeń, produktów.
  2. Oceny bieżące, zwane też cząstkowymi, oraz śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne ustala sie według następującej skali:
   1. stopień celujący – 6 (cel.)
   2. stopień bardzo dobry – 5 (bdb.)
   3. stopień dobry – 4 (db.)
   4. stopień dostateczny – 3 (dst.)
   5. stopień dopuszczający – 2 (dop.)
   6. stopień niedostateczny – 1 (ndst.)
  3. Ustala się następujące, ogólne kryteria stopni z zajęć edukacyjnych:
   1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. nie przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania i nie reaguje na uwagi nauczyciela w tym zakresie.
    2. nie potrafi zaplanować czynności związanych z wykonywanym zadaniem przy stałej pomocy nauczyciela,
    3. nie potrafi wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zadania, przy stałej pomocy nauczyciela,
    4. nie wykonuje zaplanowanych czynności przy stałej pomocy nauczyciela,
    5. nie potrafi zaprezentował efektów swojej pracy nawet przy pomocy nauczyciela,
    6. nie potrafi formułować wniosków,
    7. nie zna konstrukcji i działania narzędzia pracy, urządzeń oraz przyrządów pomiarowych i nie umie posługiwać sie nimi,
    8. niechętnie pracuje w grupie i wykazuje niechęć do uporządkowania stanowiska pracy.
   2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania,
    2. potrafi zaplanować czynności związane z wykonywanym zadaniem przy stałej pomocy nauczyciela,
    3. potrafi wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zadania, przy stałej pomocy nauczyciela,
    4. wykonuje zaplanowane czynności przy stałej pomocy nauczyciela,
    5. nie potrafi zaprezentować efektów swojej pracy nawet przy pomocy nauczyciela,
    6. nie potrafi formułować wniosków.
   3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania,
    2. potrafi zaplanować czynności związane z wykonywanym zadaniem przy częstej pomocy nauczyciela,
    3. potrafi wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zadania, przy częstej pomocy nauczyciela,
    4. wykonuje zaplanowane czynności przy częstej pomocy nauczyciela,
    5. potrafi zaprezentować efekty swojej pracy przy pomocy nauczyciela,
    6. ma trudności z formułowaniem wniosków,
   4. Stopień dobry otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. Przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania,
    2. potrafi zaplanować czynności związane z wykonywanym zadaniem przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
    3. potrafi wyposażyć stanowisko pracy w niezbedne materiały i narzędzia do wykonania zadania, przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
    4. wykonuje zaplanowane czynności przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
    5. potrafi zaprezentować efekty swojej pracy oraz poprawnie analizuje realizacje zadania i wyciąga wnioski, z niewielka pomocą nauczyciela.
   5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. Przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania,
    2. potrafi samodzielnie zaplanować czynności związane z wykonywanym zadaniem,
    3. potrafi samodzielnie wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zadania,
    4. wykonuje samodzielnie zaplanowane czynności,
    5. potrafi zaprezentować efekty swojej pracy. Poprawnie analizuje realizacje zadania i trafnie wyciąga wnioski.
   6. Stopnie celujący otrzymuje uczeń /słuchacz, który:
    1. przestrzega przepisów BHP podczas wykonywania powierzonego zadania,
    2. planuje nietypowe rozwiązanie powierzonego zadania,
    3. potrafi wzorowo wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zadania,
    4. wykonuje samodzielnie zaplanowane czynności i wzorowo przestrzega realizacji procesu technologicznego,
    5. potrafi zaprezentować efekty swojej pracy. Poprawnie analizuje realizacje zadania i trafnie wyciąga wnioski.
  4. Szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych i przekazują je Dyrekcji CKP przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania uwzględniające specyfikę kształcenia zawodowego.
 16. Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne w CKP, przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć.
 17. Uczeń, który opuścił zajęcia zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności z danego materiału. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności powinno odbyć się w terminie ustalonym przez nauczyciela na danym dziale. W przypadku niestawienia się ucznia w ustalonym terminie i niezaliczenie materiału z powodów nieusprawiedliwionych, w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej brakującą ocenę cząstkową traktuje się jak ocenę niedostateczną.
 18. Niezaliczenie materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela z przyczyn usprawiedliwionych uprawnia nauczyciela i ucznia do przeprowadzenia zaliczenia w kolejnym możliwym terminie. W przypadku nieprzystąpienia do zaliczenia brakującą ocenę cząstkową traktuje się jak ocenę niedostateczną.
 19. Uczeń przedstawia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wiarygodne pisemne usprawiedliwienie uzasadnionej nieobecności na zajęciach w pierwszym dniu obecności w CKP po absencji. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności uczeń przedstawia w formie zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia rodziców lub oświadczenia napisanego przez siebie – w przypadku ucznia pełnoletniego.
 20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na realizację tych zajęć w CKP.
 21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 22. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna, macierzystej szkoły ucznia, może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał negatywną klasyfikacyjną ocenę z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
  4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora CKP, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor CKP powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć.
  6. Egzamin poprawkowy, egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.