Fundusze Europejskie

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (projekt 3)

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie

29.03.2017 r.

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Wartość projektu ogółem

4 999 000,00

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 999 000,00

Wartość dofinansowania

4 497 435,24

Okres realizacji projektu

od 01.2019 r. do 08.2022 r.

Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej:

 • Zespół Szkół Mechanicznych;
 • Zespół Szkół Budowlanych;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych;
 • Zespół Szkół Elektrycznych;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 4;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 • Zespół Szkół w Ozimku;
 • Zespół Szkół w Dobrzeniu;
 • Zespół Szkół w Krapkowicach;
 • Zespół Szkół w Zdzieszowicach;
 • Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3 zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas staży/praktyk.

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych, możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy.

 

Skip to content