Kursy zawodowe

Programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka

Kurs z zakresu „Programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka” organizowany jest w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Zajęcia mają charakter głównie praktyczny dzięki temu omawiane tematy związane z programowaniem są oparte na konkretnych przykładach zarówno w przypadku toczenia jak i frezowania. Termin rozpoczęcia kursu jest ustalany po zebraniu się grupy min. 5 osób.
Kurs trwa 3 tygodnie w systemie weekendowym (piątek, sobota i niedziela).

Program kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych, w tym:

  •  6 godz. – teoria
  • 30 godz. – zajęcia praktyczne na tokarce przemysłowej TUG 56MN,
  • 30 godz. – zajęcia praktyczne na frezarce przemysłowej Harnaś R 550.

Koszt kursu: 2500,00 zł.

Ukończenie kursu udokumentowane jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019, poz. 692).

Program kursu

Programowanie i obsługa maszyn CNC
1h – Zasady bezpiecznej pracy na maszynach sterowanych numerycznie CNC
5h – Wprowadzenie do techniki CNC ( układy współrzędnych w odniesieniu do obrabiarki, punkty zerowe i referencyjne obrabiarki, wyznaczanie punktu zerowego przedmiotu obrabianego W)

TOKARKA
2h – Uruchomienie i bazowanie tokarki numerycznej TUG 56 MN
5h – Namierzanie narzędzi w głowicy, wyznaczanie punktu zerowego W detalu
3h – Analiza rysunku technicznego i ustalenie planu pracy na tokarce
5h – Napisanie programu na pulpicie tokarki w trybie ManualTurn korzystając z sterownika Sinumerik 810/840 (symulacja obróbki na pulpicie)
5h – Napisanie programu według rysunku technicznego na toczenie kształtowe
5h – Wiercenie i rozwiercanie z głowicy używając odpowiednich cykli do obróbki
5h – Toczenie, wytaczanie i odcinanie używając kilku narzędzi w obrębie jednej obróbki

FREZARKA
2h – Uruchomienie i bazowanie frezarki numerycznej Harnaś
5h – Namierzanie narzędzi za pomocą sondy, wyznaczanie punktu zerowego W detalu
3h – Analiza rysunku technicznego i ustalenie planu pracy na frezarce
5h – Napisanie programu na pulpicie frezarki korzystając z sterownika Fanuc
5h – Programowanie konturów (praca po prostej, po łuku, po skosie i po okręgu)
5h – Programowanie frezarki z użyciem cykli dla frezowania kieszeni oraz rowków
5h – Napisanie programu na cykl wiercenia i rozwiercania na frezarce