Kursy zawodowe

Kurs spawania

Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG (135) organizowany jest w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Kurs realizowany jest na podstawie Atestu Nr 686 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Spawalnictwa w Gliwicach. Termin rozpoczęcia kursu jest ustalany po zebraniu się grupy 12 osób.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.
Kurs organizowany jest w systemie weekendowym (piątek, sobota i niedziela).

Program kursu obejmuje 205 jednostek szkoleniowych, w tym:

  • 25 jednostek szkoleniowych – teoria,
  • 180 jednostek szkoleniowych – instruktaż wstępny, zajęcia praktyczne.

 

Koszt kursu: 2 800,00 zł.

Ukończenie kursu udokumentowane jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019, poz. 692).

Program kursu

Program kursu zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa W-14/IS-02 .