Fundusze Europejskie

Licealista na rynku pracy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na rynku pracy.

W projekcie wezmą udział uczniowie:

 1. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I
 2. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
 3. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III
 4. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V
 5. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI
 6. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII
 7. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX

 

W ramach innowacji zaplanowanych w projekcie uczniowie wezmą udział:

 • w stażach zawodowych u pracodawców (368 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola, co stanowi pow. 70% wszystkich uczestników projektu),
 • w kursach zawodowych i specjalistycznych (300 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola), będą to np. kursy medyczne, lekarskie, biologiczne (pierwszej pomocy, ratownictwa, masażu biurowego); kursy informatyczne, matematyczne, inżynierskie (obsługa programu AutoCad, modelowanie i drukowanie 3D, handel internetowy e-commerce); kursy humanistyczne, prawne, medialne, administracyjne (mediatora, autoprezentacji, specjalisty ds. HR),
 • w kursie zawodowym z programowania w języku C++ realizowanym przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu (24 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola
 • w zajęciach z zakresu nabycia przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym do przygotowania się do roli pracownika, poruszania się na rynku pracy, kierowaniu własnej kariery zawodowej oraz poznania nowoczesnych technologii, zawodów i wymaganych kwalifikacji (500 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),
 • w spotkaniach z pracodawcami, innowatorami-doradcami zawodowymi oraz nauczycielami i instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKP w ZPO,którzy wezmą udział w specjalistycznych kursach zawodowych/studiach podyplomowych z zakresu między innymi: informatyzacji, automatyzacji, wirtualizacji produkcji i logistyki, mechatroniki, energetyki odnawialnej, energetyki prosumenckiej, nowych technik i technologii w budownictwie, technik druku 3D, nanotechnologii i nanomateriałów, sieci optycznych i mikrokanalizacji, inteligentnych systemów zarządzania, transportu i logistyki oraz automatyzacji inteligentny dom. Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w specjalistycznym kursie pedagogicznym, którego program zostanie opracowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Celem kursu będzie podniesienie umiejętności i kompetencji pedagogicznych oraz zawodowych nauczycieli.

W każdej z 7 szkół biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza, którą zatwierdził organ prowadzący. Na jej podstawie zaprojektowano zadania odpowiadające na najważniejsze potrzeby i deficyty placówek w zakresie wsparcia uczniów i nauczycieli. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Dzięki udziałowi w Projekcie uczniowie podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Celem projektu jest nabycie przez nich umiejętności praktycznych, stąd ukierunkowanie na zajęcia specjalistyczne (kursy zawodowe do wyboru), dodatkowe zajęcia oraz staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie będą mogli brać udział w stażach zawodowych w instytucjach lub firmach, które docelowo mogą stać się ich miejscem pracy. Osoby, które wybrały profile lub specjalności w liceach w obszarach związanych z biologią, medycyną, chemią, będą mogły realizować staże w przychodniach lekarskich, szpitalach, stacjach Sanepidu, laboratoriach analitycznych, przychodniach weterynaryjnych, ośrodkach pomocy, hospicjach. Młodzież zainteresowana kierunkami ścisłymi, politechnicznymi będzie mogła realizować firmach informatycznych, zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych. Uczniowie na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawnych, administracyjnych będą mogli odbywać staże w sądach, urzędach państwowych, sekretariatach szkół, firm, w wydawnictw, mediach, itp. Kompetencje i kwalifikacje nabyte dzięki kursom przez nauczycieli zawodu podniosą jakość kształcenia praktycznego realizowanego przez nich w szkołach zawodowych w Opolu.

Okres realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 054 656,01 zł w tym:
– dofinansowanie w kwocie 1 849 190,40 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie 1 746 457,60 zł,
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 102 732,80 zł.

 

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można

Czytaj dalej »
Skip to content