Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-SZ.271.2.2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 90 (dziewięćdziesięciu) uczniów/uczennic oraz kat. T dla10 (dziesięciu) uczniów/uczennic, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz opłata pierwszego terminu egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu w ramach projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00049751/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem: https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,44467,d4763bd84aff781165cf12e29435a527.html

 

Skip to content