Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony – nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.11.2020 r. oraz opublikowane w dniu 10.11.2020 r. Numer ogłoszenia 2020/S 219 – 537240.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Skip to content