Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014–2020.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. Numer ogłoszenia 769811-N-2020.

Termin składania ofert – 11.01.2021r. do godz. 11:00, otwarcie ofert o godz. 11:30, miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Opola
Wydział Zamówień Publicznych
Piastowska 17, pokój 515
(budynek Instytutu Śląskiego)
45-081 Opole

 

Transmisja z otwarcia ofert na komputerze pod linkiem:
https://umo.webex.com/meet/zp-oferty

Dokumenty do pobrania:
Skip to content