Regulamin SSM

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 2. Każda osoba przybywająca do Schroniska ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Schroniska i bezwzględnego przestrzegania go.
 3. Przestrzeganie regulaminu powinno przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
 4. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.
 5. Z noclegu w Schronisku w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

 

II. REZERWACJA

 1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej, studenckiej i pracowników oświaty.
 2. Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, faxem, on-line, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
 3. Rezerwacje są odnotowywane w Księdze rezerwacji oraz w formie zapisu elektronicznego.
 4. Rezerwacja grup (co najmniej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu rezerwującego, imienia i nazwiska kierownika grupy, liczby i płci uczestników, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, numeru telefonu lub adresu mailowego do kontaktów.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 7 dni), kierownik grupy wpłaca zaliczkę w wysokości 25 % należności na wskazane konto ZPO. W przypadku nie wpłacenia zaliczki na 7 dni przed przybyciem grupy do Schroniska, rezerwacja może być anulowana, o czym powiadamia się zainteresowanych. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez Dyrektora ZPO lub Wicedyrektora ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga ostatecznie Urząd Miasta Opola.
 6. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, nauczyciele, pracownicy oświaty a następnie inne osoby.

 

III. KWATEROWANIE

 

 1. Doba pobytowa w Schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 następnego dnia.
 2. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się od godz. 1700 do 2100. W uzasadnionych przypadkach goście przyjmowani będą również w innych godzinach.
 3. Przy kwaterowaniu gości portier – recepcjonista:
  1. wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie będą przyjmowane do Schroniska. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora ZPO,
  2. w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy (wzór listy do pobrania na naszej stronie www.zpo.opole.pl wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób, noclegów i termin pobytu,
  3. pobiera należność za pobyt i wystawia rachunek wg cennika,
  4. przy ustalaniu wysokości opłaty, uwzględnia przysługujące zniżki (członek PTSM, student, uczeń),
  5. wystawia kartę pobytu dla gości, a w przypadku grupy zorganizowanej dla kierownika grupy i wydaje klucze do pokoi,
  6. goście mają obowiązek korzystania z bielizny pościelowej Schroniska. Za dodatkową odpłatnością goście mogą skorzystać z ręczników.
 4. Klucz do pokoju otrzymuje się po okazaniu karty pobytu.
 5. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawiać je każdorazowo w recepcji.
 6. Goście Schroniska mają możliwość pozostawienia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska. Sposób przekazywania i przechowywania ww. rzeczy określa Instrukcja postępowania przy przechowywaniu i zabezpieczaniu danych osobowych, depozytu i rzeczy pozostawionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ZPO w Opolu.
 7. Rzeczy nieodebrane w terminie (wg Instrukcji jw.) podlegają przepadkowi.
 8. Schronisko może odmówić przyjęcia ww. rzeczy na przechowanie w depozycie, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości (szafa depozytowa) lub standardu obiektu i posiadanych zabezpieczeń mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 9. Turyści indywidualni korzystają z kuchni podręcznych.
 10. Na życzenie kierownika grupy zorganizowanej kierownik gospodarczy oddaje do dyspozycji wraz z przekazaniem kluczy jadalnię i kuchnię. Poza godzinami pracy kierownika gospodarczego czynność tę wykonuje portier – recepcjonista.
 11. Dodatkowo goście mają możliwość korzystania z:
  1. opracowanych przez SSM możliwości spędzenia wolnego czasu,
  2. poradników, atlasów, map i informatorów turystycznych miasta Opola i regionu,
  3. sali TV,
  4. Internetu,
  5. sali sportowej (częściowo odpłatnej),
  6. grilla lub miejsca na ognisko,
  7. kącik biblioteczno-kawowy,
  8. kącika dla dzieci
  9. garażu (za odpłatnością),
  10. rowerów (zgodnie z Regulaminem wypożyczania rowerów).
 12. Ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i Dyrektor ZPO lub Wicedyrektor ds. pedagogicznych i opiekuńczowychowawczych wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 13. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach wskazanych przez recepcjonistę. W miarę wolnych miejsc małżeństwa mogą być kwaterowane w tym samym pokoju.
 14. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze Schroniska.
 15. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym). W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska.
 16. Osoby niepełnoletnie, w ramach grupy zorganizowanej, mogą być przyjmowane do Schroniska tylko pod opieką osób dorosłych do tego upoważnionych.
 17. Turyści indywidualni niepełnoletni mogą być przyjmowani do Schroniska tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 18. Kierownik grupy ma obowiązek sprawdzenia:
  1. czy łóżka przygotowane są do snu o odpowiedniej porze, aby nie zakłócać snu współmieszkańcom,
  2. czy założona jest bielizna pościelowa na kołdrę i poduszkę.
 19. Od godziny 2200 do 600 obowiązuje w Schronisku cisza nocna.
 20. Goście, którzy przychodzą lub wychodzą ze Schroniska w godzinach trwania ciszy nocnej nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą Dyrektora ZPO lub Wicedyrektora ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 21. Po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym, w czystości i porządku.
 22. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zauważone przy kwaterowaniu należy zgłaszać w recepcji.
 23. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska powstałe w czasie pobytu należy zgłaszać Dyrektorowi ZPO lub Wicedyrektorowi ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych, którzy określą wysokość odszkodowania.
 24. W Schronisku obowiązuje:
  1. schludny i przyzwoity ubiór,
  2. spokojne i kulturalne zachowanie się.
 25. W Schronisku zabrania się:
  1. przebywania bez ubioru i w strojach nieobyczajnych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
  2. nieobyczajnego zachowania,
  3. palenia tytoniu,
  4. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
  5. sprzedaży, podawania i spożywania jakichkolwiek środków odurzających,
  6. uprawiania gier hazardowych.
 26. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
 27. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 28. Gości Schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż. i ochrony środowiska.
 29. Prosi się gości Schroniska o segregowanie odpadów, tj. wyrzucanie butelek plastikowych i szklanych, puszek, itp. do odpowiednich pojemników.

 

IV. WYKWATEROWANIE

 1. Zwalniając miejsce w pokoju gość ma obowiązek:
  1. zgłosić ten fakt w recepcji,
  2. pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
  3. zdać pościel na portierni, złożyć koce, kołdry, itp.,
  4. zdać klucz i kartę pobytu,
 2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek dopilnowania aby pokoje, jadalnia i kuchnia były posprzątane oraz zdać wszystkie klucze.
 3. Portier – recepcjonista sprawdza czy pokoje i pomieszczenia zostały pozostawione w należytym stanie.
 4. Goście Schroniska opuszczając pokój mogą zostawić swój bagaż do przechowania w Schronisku do godz. 2200 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.
 5. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści opuszczający budynek w danym dniu po zakończeniu doby pobytowej mogą pozostać w Schronisku – po uzgodnieniu – na określony czas i na określonych warunkach.
 6. Rzeczy drobne o wartości szacunkowej do 100 zł pozostawione przez gości Schroniska przechowywane są przez 3 miesiące – chyba, że uzgodniono inny termin odbioru (zgodnie z obowiązującą procedurą).
 7. Rzeczy o wartości szacunkowej powyżej 100 zł pozostawione przez gości Schroniska przechowywane są przez okres 1 roku – chyba, że uzgodniono inny termin odbioru (zgodnie z obowiązującą procedurą).
 8. Jeżeli istnieje możliwość ustalenia właściciela pozostawionych rzeczy – pracownik Schroniska powiadamia go o tym fakcie z prośbą o odebranie rzeczy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie nieetycznego, nieobyczajnego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się gości, grupy zorganizowanej Dyrektor ZPO lub Wicedyrektor ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych jest upoważniony do usunięcia gości ze Schroniska i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy).
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska, recepcjonista wg określonych procedur mogą wezwać policję lub inne służby w celu uzasadnionej interwencji.
 3. W przypadku usunięcia turystów indywidualnych, grup zorganizowanych ze Schroniska za przekroczenie Regulaminu, zwrot kosztów za niewykorzystane noclegi nie przysługuje.
 4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego są obowiązani stosować się do wskazań Dyrektora ZPO lub Wicedyrektora ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych i ogólnie przyjętych norm.
 5. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki uwag Schroniska lub w uzasadnionych przypadkach kierować do Opolskiego Kuratora Oświaty czy Zarządu Oddziału Śląska Opolskiego PTSM.
 6. Zapraszamy gości Schroniska do wpisywania się do Księgi gości (wyłożonej
  w recepcji).
 7. Prosi się gości o wypełnienie anonimowej ankiety (wyłożone są na stoliku przy recepcji) o świadczonej przez Schronisko usłudze, co pozwoli na usprawnienie pracy Schroniska.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora ZPO.