Fundusze Europejskie

Regulamin staży / praktyk zawodowych

Regulamin staży/praktyk zawodowych  
w projekcie pn.:
„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji i odbywania stażu/praktyki zawodowej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe dla Rynku Pracy -1”.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Projekcie –  oznacza to projekt pn. „Kształcenie Zawodowe dla Rynku Pracy -1” realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej;
  • Realizatorze – oznacza to realizatora projektu, czyli Zespół Placówek Oświatowych w Opolu;
  • Praktyce zawodowej – oznacza to zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych, a także zdobycie nowych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy;
  • Stażu zawodowym – oznacza to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
  • Szkole – rozumie się przez to objętą wsparciem w ramach Projektu placówkę oświatową prowadzącą kształcenie zawodowe w województwie opolskim;
  • Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który uczęszcza do szkoły biorącej udział w Projekcie;
  • Uczestniku projektu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który został zakwalifikowany do udziału w stażu/praktyce w ramach projektu, w procesie rekrutacji prowadzonym na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w stażach/praktykach zawodowych w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe dla Rynku Pracy -1” obowiązującego w szkole i podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie.

3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowanie ze środków EFS nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu.  

4. Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizuje się dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły  branżowe I stopnia) w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.

5. Projekt „Kształcenie Zawodowe dla Rynku Pracy -1” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, już po raz jedenasty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

Czytaj dalej »

Rusza rekrutacja na KKZ

Od dziś można składać wnioski o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe planowane do realizacji od września 2024. https://zpo.opole.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/

Czytaj dalej »
Skip to content